Prehľad finančných príspevkov rodičov spojených so štúdiom dieťaťa v Základnej škole Narnia Trnava
- príspevok na vzdelávanie - pokrýva časť nákladov na výchovno vzdelávací proces (školné)
- poplatok za Rest time - školský klub detí
- zápisné - jednorazový poplatok pri prijatí dieťaťa do školy
Výška príspevku na vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 je:
- 1850 € ročne za jedno dieťa
Pre súrodencov v škole je príspevok na vzdelávanie:
- 1500 € ročne za druhé dieťa
- 1100 € ročne za tretie dieťa.
Príspevok sa uhrádza v troch splátkach. V odôvodnených individuálnych prípadoch je možné dohodnúť iný režim úhrady.
Poplatok za navštevovanie Rest Time - školského klubu detí je nastavený na školský rok 2023/2024 vo výške 40€ za mesiac.
Rest Time je k dispozícii žiakom každý pracovný deň v rannom čase od 7:00 do 7:45 a následne hneď po skončení poslednej vyučovacej hodiny dieťaťa do 17:00.
Zápisné je jednorazový poplatok vo výške 150 € a platí sa v prípade prijatia dieťaťa.
Našim cieľom je robiť školu poctivo a dobre. Tento cieľ je spojený so zvýšenými nákladmi. Prinášanie inovatívnych metód vyučovania do tradičného školstva, väčší počet učiteľov na daný počet detí, starostlivosť o učiteľov, otvorenosť pre tvorivé nápady, nájomné, opravy a investície do budovy. Tieto náklady nedokážeme pokryť z dotácií Ministerstva školstva a sú dôvodom, prečo je v Narnii zavedený príspevok na vzdelávanie. Financie od rodičov nechápeme ako poplatok za službu, ale ako rozhodnutie rodičov prispievať na kvalitné vzdelávanie a výchovu svojho dieťaťa.