Často kladené otázky

„Ty nemáš dušu. Ty dušou si. A máš telo.“

C.S.Lewis

Prečo sa škola volá práve Narnia? 
Svoj názov si škola požičala od spisovateľa C. S. Lewisa, ktorý je autorom série kníh pre deti s názvom Kroniky Narnie. Narnia je čarovná krajina, v ktorej sa odohrávajú neobyčajné príbehy obyčajných detí. Deti sú v nej oveľa viac než len deťmi a nič tu nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá.
Súrodenci Susan, Peter, Edmund a Lucy sa do čarovnej krajiny Narnia dostávajú rôznymi cestami, napr. dverami tajomného šatníka, cestou podzemným vlakom alebo cez obraz lode na mori. V Narnii stretávajú mocného leva Aslana, vládcu Narnie. 

Našou túžbou je, aby za dverami našej školy našli žiaci neobyčajný svet, v ktorom objavia poznanie, prijatie a vzácne vzťahy. 
 
Narnia je cirkevná škola – čo to znamená? 
Chceme byť prostredím, kde žiak nadobúda vysoký štandard vzdelania spojený s kresťanskou životnou múdrosťou, ktorá zasahuje všetky oblasti života. Chceme byť prostredím, ktoré je otvorené všetkým živým cirkevným tradíciám a dáva dôraz na osobnú vieru.
Od nikoho neočakávame zmenu presvedčenia. Naším vedomým zámerom však je, aby deti v každodennom stretávaní sa a v komunikácii so spolužiakmi, učiteľmi a rodičmi mohli objavovať, čo znamená žiť život založený na hodnotách evanjelia Ježiša Krista. Deti sa môžu s kresťanským posolstvom stretnúť na vyučovaní i mimo neho.

Súčasťou vyučovania na cirkevnej základnej škole je v zmysle platnej legislatívy absolvovanie predmetu Náboženstvo povinným pre všetkých našich žiakov. Predmet Náboženstvo sa vyhýba jednotlivým špecifikám cirkevných denominácií a zakladá sa na spoznaní biblických príbehov a základného kresťanského učenia a etiky. Vyučovanie „rozdielov“ ponechávame rodičom žiakov a ich kresťanským spoločenstvám. 

Je príslušnosť rodičov/ dieťaťa ku kresťanským cirkvám podmienkou prijímacieho konania? 
Príslušnosť k cirkvi nie je podmienkou prijatia. Medzi našimi žiakmi a rodičmi sú ľudia z rôznych kresťanských prostredí a tiež takí, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi. 

Kto je zriaďovateľom školy? 
Zriaďovateľom školy je Združenie škôl C. S. Lewisa, účelové zariadenie Cirkvi bratskej. Združenie je zriaďovateľom viacerých škôl:
Cirkevná základná škola Narnia v Bratislave
pobočka CZŠ Narnia v Bratislave – Cirkevná základná škola Narnia Pezinok
Základná škola Narnia Levice
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave
Lýceum C.S. Lewisa v Bratislave
Ďalšou školou, ktorá je blízka Združeniu škôl C.S.Lewisa, hoci nie je jeho súčasťou, je Základná škola Narnia v Banskej Bystrici.

Všetky školy, ktoré Združenie zastrešuje, zjednocuje zahrnutie inovatívnych metód do tradičnej výučby, dôraz na anglický jazyk a spoločná misia:

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame k tvorivému a kritickému mysleniu,
k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu
a k schopnosti tvoriť komunity v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Jednotlivé školy túto misiu napĺňajú s ohľadom na svoje regionálne špecifiká, podmienky a možnosti. Tým pádom jednotlivé Narnie nie sú úplne identické.

Ako je to s angličtinou v Narnii? 
Narnia nie je bilingválna škola. Zároveň deťom vytvára unikátne prostredie, v ktorom majú možnosť dohovoriť sa iba po anglicky – so zahraničným lektorom. Deti nedelíme na skupiny začiatočníkov a pokročilých, pretože veríme, že aj tí, ktorí pred nástupom do školy angličtinu nemali, dokážu ostatných rýchlo dobehnúť. Máme zámer, aby na konci deviateho ročníka znalosť angličtiny našich žiakov dosiahla úroveň B2. Žiakov povzbudzujeme, aby sa pri osvojovaní anglického jazyka zdokonaľovali vo všetkých štyroch oblastiach – čítaní, písaní, počúvaní a rozprávaní. 

Pracujú v škole špeciálni pedagógovia, pripadne školský psychológ? 
V našej škole pôsobí podporný tím, ktorý tvorí školský psychológ, špeciálny pedagóg a pedagogický asistent. Podporný tím poskytuje deťom psychologickú a špeciálno-pedagogickú podporu, a spolu s učiteľmi sa stará o bezpečné prostredie školy, o zlepšovanie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.

Je v škole zriadený aj školský klub detí? 
Školský klub u nás nazývame Rest Time. Je k dispozícii žiakom 1. – 5. ročníka každý pracovný deň v rannom čase od 7:00 do 7:45 a po skončení poslednej vyučovacej hodiny do 17:00. 

Koľko detí je v jednej triede? 
Maximálny počet detí v jednej triede je 25 detí.

Koľko tried je v celej škole?
Narnia v Trnave začala svoje pôsobenie v septembri 2020 otvorením prvého a druhého ročníka naraz. Odvtedy každým školským rokom pribudne nová trieda prvého ročníka. Škola rastie tak, aby od septembra 2027 bola plno organizovanou školou, teda mala aspoň jednu triedu v každom ročníku od prvého po deviaty.  

Aké sú poplatky za školu? 
  • poplatok za spracovanie prihlášky, 
  • zápisné – jednorazový poplatok pri prijatí dieťaťa do školy, 
  • príspevok na vzdelávanie, 
  • poplatok za RestTime (školský klub detí), 
  • poplatok za stravovanie, 
  • príspevok na učebnice,
  • príspevok do triedneho fondu,
  • poplatky za školské výlety a teambuildingy
Fungujú pri škole záujmové krúžky pre deti (športový a pod.)? 
Ponuka krúžkov je predstavená vždy v septembri – ponúkame krúžky, ktoré zastrešuje škola napr. futbalový a florbalový, ale aj krúžky od externých dodávateľov (YTA, Veselá veda, hudobné odbory - klavír, spev, flauta, gitara).